תקנון ומדיניות החנות

מדיניות תשלומים:

תכשיט עד 5,000 ש"ח - תועבר מקדמה של 20% מערך התכשיט מיד לאחר אישור ההזמנה, כתנאי לתחילת עבודה.

תכשיט מעל 5,000 ש"ח - תועבר מקדמה של 35% מערך התכשיט מיד לאחר אישור ההזמנה, כתנאי לתחילת עבודה.

שארית התשלום יועבר בקבלת התכשיט.

 

מדיניות החזרת מוצרים:

מכיוון ש-Siempré מייצרת עבורכם את התכשיט בהתאמה אישית (הקדשה בחריטה על הטבעת, עיצוב אישי, התאמה לגודל וכדומה), לא ניתן להחזיר תכשיטים שיוצרו במיוחד עבורכם/ן.

חשוב לנו לחדד שלא נמסור תכשיט שאנחנו או הלקוח/ה לא יהיו מרוצים ממנו.

 

במידה ומדובר בתכשיט שלא יוצר והותאם עבורכם, מדיניות ההחזרה תהיה לפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן:

"סוג השירות / המוצר: תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים.

מועד הביטול וסייגים נוספים אם ישנם: מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריה, שאינם ימי מנוחה"

 

אחריות:

במסגרת הקניה, תינתן אחריות לתכשיט למשך שנה אחת, מתאריך מסירת התכשיט.

מה כוללת האחריות:

התאמת מידת הטבעת (הקטנה או הגדלה) פעם אחת לאחר מסירתה.

במסגרת האחריות, ינתן שירות נקיון מקצועי פעם אחת לאחר מסירת התכשיט.

נפילה של יהלום ו/או אבן חן במשקל של עד 0.05 קראט ("5 נקודות").

 

מה האחריות אינה כוללת:

לא תינתן אחריות לנפילת יהלום ו/או אבן חן במשקל גדול מ0.05 קראט.

לא תינתן אחריות לפגיעות או שריטות הנגרמו כתוצאה משימוש בתכשיט.

לא תינתן אחריות על אובדן ו/או גניבה של התכשיט, או חלקים ממנו.

לא תינתן אחריות על פגמים בתכשיט שנוצרו כתוצאה מניקוי לא נכון שבוצע ע"י הלקוח ו/או במגע עם חומרים כימיים.

אם נפלה טעות שמקורה בתום לב בתיאור התכשיט, הנ"ל לא יחייב את החברה.

Siempré ממליצה ללקוחותיה לבטח את התכשיט.

זמן אספקה:

Siempré עושה כל שביכולתה לספק את המוצר מהר ככל הניתן, ללא פשרות על איכות היהלומים, הזהב ועיצוב התכשיט. 

ככלל, משך הזמן מאישור ההזמנה ועד מסירת התכשיט הוא 7-18 ימי עבודה, כתלות בסוג התכשיט.
 

איסוף עצמי ומשלוחים:

 

איסוף עצמי 

מבורסת היהלומים ברמת גן, בימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00 - ללא עלות.

מרמת גן - ניתן לתאם איסוף גם מחוץ לשעות העבודה - ללא עלות.

 

משלוחים

משלוח מבוטח לכל חלקי הארץ - 150 ש"ח

משלוחים מחוץ לישראל יתומחרו בנפרד.

 

Payment Policy:

Jewelry up to NIS 5,000 - an advance of 20% of the value of the jewelry will be transferred after the purchase order is confirmed, before starting the work.

Jewelry over NIS 5,000 - an advance of 35% of the value of the jewelry will be transferred immediately after the purchase order is confirmed, before starting the work.

The rest of the payment will be transferred When receiving the jewel.

 

Product Return Policy:

Because Siempré produces the jewelry for you personally (personal engraving on the ring, personal design, size adjustment, etc.), it is not possible to return jewelry that was made especially for you.

It is important for us to clarify that we will not deliver jewelry that we (or you, the customer) will not be happy with.

 

In the case of jewelry that was not created especially for you, the return policy will be in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law in Israel:

"Type of service / product: a piece of jewelry for which the price paid does not exceed NIS 3,000.

Number of dates of cancellation and additional reservations if any: from the date of purchase until the end of 2 days thereafter, which are not rest days "

 

warranty:

As part of the purchase, the jewelry will be given a warranty for one year, from the date of delivery of the jewelry.

What the warranty include:

Adjust the size of the ring for once, after delivery (If needed).

As part of the warranty, a professional cleaning service will be provided once after the jewelry is delivered, if needed.

Fall of a diamond and / or gemstone weighing up to 0.05 carats ("5 points").

 

What the warranty does not include:

No warranty will be given for the fall of a diamond and / or gemstone weighing more than 0.05 carats.

No liability will be given for damage or scratches caused as a result of using the jewelry.

No liability will be given for loss and / or theft of the jewelry, or a parts of it.

No liability will be given for defects in the jewelry created as a result of incorrect cleaning performed by the customer and / or in contact with chemicals.

If an error occurs that originates in a good faith in the description of the jewelry, the above will not obligate the company.

Siempré recommends that its customers insure the jewel.

Delivery time:

Siempré does everything in its power to deliver the product as quickly as possible, without compromising on the quality of the diamonds, gold and jewelry design.

In general, the time from a purchase order to the delivery of the jewelry is 7-18 working days, depending on the type of jewelry.

Self collection and deliveries:

Pickup

From the Diamond Exchange in Ramat Gan, Sunday-Thursday from 10:00 to 17:00 - free of charge.

From Ramat Gan - collection can also be arranged outside working hours - free of charge.

 

Deliveries:

Insured delivery to all parts of Israel - 150 NIS

Shipments outside of Israel will be priced separately.